Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem zerosciemy.pl.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Strona Internetowa prowadzona jest przez podmiot oznaczony w części I. tego regulaminu.

Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • przeglądarka internetowa,
 • dostęp do internetu o minimalnej przepustowości 54kb/s,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli (nie dotyczy urządzeń mobilnych).

W celu korzystania ze strony internetowej Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator Strony zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem trony Internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu zerosciemy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

II. Definicje

Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie zerosciemy.pl umożliwiający Użytkownikowi bezpośredni kontakt z Administratorem Strony.

Regulamin – niniejszy regulamin strony zerosciemy.pl.

Administrator Strony – osoba lub grupa osób zarządzająca stroną zerosciemy.pl

Strona Internetowa – niniejszy serwis, czyli zerosciemy.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Strony na rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony zerosciemy.pl.

Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora Strony.

III. Zasady korzystania ze Strony Internetowej

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej jest uruchomienie jej w przeglądarce internetowej.

Korzystanie następuje poprzez przeglądanie treści strony, wypełnianie formularzy oraz zaakceptowanie formularza kontaktowego, udostępnianych na jednej ze stron serwisu.

Właściciel serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony Internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów tejże strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

 • podał w trakcie wypełniania formularza kontaktowego dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Strony Internetowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników tejże strony,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora Strony za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię serwisu zerosciemy.pl

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony Internetowej, nie może powtórnie korzystać ze Strony Internetowej bez uprzedniej zgody Administratora Strony.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Administrator Strony podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora Strony,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

Administrator Strony umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • korzystanie z Formularza Kontaktowego
 • korzystanie z Newslettera

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

V. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale II Regulaminu przez Administratora Strony jest nieodpłatne.

Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.
 • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator Strony:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administrator Strony może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Administrator Strony i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VII. Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem zerosciemy.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością zerosciemy.pl

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi serwisu, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony zerosciemy.pl, bez zgody Administratora Strony.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora Strony, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony zerosciemy.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Właścicielowi serwisu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

VIII. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony Internetowej zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem serwisu a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem serwisu a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela serwisu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

error: Content is protected !!
back to top